ZANIM DOKONASZ REJESTRACJI, DOKŁADNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZY REGULAMIN. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI powiadomienia@akademiamistrza.pl

 

REGULAMIN SERWISU „AKADEMIA MISTRZA”

 

DEFINICJE:

 

Serwis – serwis „Akademia Mistrza” działający pod nazwą domeny www.akademiamistrza.pl prowadzony Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A, ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, NIP: 556-08-00-678, REGON: 09127963000049, adres e-mail: powiadomienia@akademiamistrza.pl, zwany dalej Prowadzącym Serwis.

 

Konto – prowadzony przez Serwis zbiór zasobów zawierający dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w obrębie Serwisu, dostępny dla Użytkownika po podaniu Loginu oraz hasła.

Użytkownik– zarejestrowany użytkownik Serwisu.

 

Login – nazwa Użytkownika, pod którą działa w Serwisie.

 

Funkcjonalność – wszelkie usługi Serwisu, udostępnione bezpłatnie na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy regulamin, w tym w szczególności: utworzenie Konta Użytkownika, dostęp do usług Serwisu dla Użytkowników, udostępnienie Użytkownikowi możliwości umieszczania w serwisie tekstów, filmów, zdjęć, rysunków oraz umożliwienie korzystanie z aplikacji mobilnych, interaktywnych i innych dodatkowych aplikacji, o ile Serwis oferuje takie możliwości.

Materiały – prace pisemne, filmy, zdjęcia, rysunki oraz wszelkie inne treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin zawiera warunki:

a) korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu.

b) prawa i obowiązki Użytkowników, związane z korzystaniem z Serwisu.

Serwis funkcjonuje na podstawie niniejszego regulaminu.

1.2 Serwis jest rozbudowaną platformą edukacyjno-komunikacyjną, skierowaną w szczególności do przedstawicieli branży cukierniczej, podzieloną na dwie główne części:

a) biznesową – Zarządzanie biznesem.

b) cukierniczą – Warsztat Mistrza.

1.3 Wydzielone części Serwisu różnią się rodzajem umieszczanych Materiałów oraz możliwością ich tworzenia przez Użytkowników. Dodatkowo część cukiernicza wzbogacona jest o filtr dzielący treści ze względu na poziom wtajemniczenia w sekrety cukiernictwa oraz ranking Użytkowników zaangażowanych w tworzenie treści Serwisu.

1.4 Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z jego Funkcjonalności poprzez założenie Konta przez Użytkownika.

1.5 Użytkownicy nie mogą dostarczać treści oraz podejmować działań o charakterze bezprawnym w ramach Serwisu, a w szczególności działań stanowiących nieuczciwą konkurencję wobec Prowadzącego Serwis.

1.6 Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego regulaminu.

1.7 Korzystanie z Serwisu wymaga urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, a sam Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

II. REJESTRACJA

2.1 Rejestracja następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie i założenia Konta oraz zaakceptowania regulaminu.

2.2 Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu.

b) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

d) zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

2.3 Użytkownik w celu rejestracji w Serwisie oraz założenia Konta podaje następujące dane (obowiązkowo):

a) login

b) adres e-mail

c) imię

(dobrowolnie):

 • uczę się w szkole cukierniczej

○     (opcjonalnie) Gdzie?

 • nauczam w szkole cukierniczej

○     (opcjonalnie) Gdzie?

 • pracuję w cukierni/ zarządzam cukiernią

○     (opcjonalnie) Gdzie?

 • jestem pasjonatem cukiernictwa
 • inne

2.4 Użytkownik serwisu akceptuje wykorzystywanie podczas łączenia ze stronami serwisu rozwiązania Cookies we wszelkich przypadkach służących profilowaniu treści lub zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików Cookies określone zostały w odrębnym dokumencie, dostępnym w Serwisie.

III. KONTO UŻYTKOWNIKA I JEGO FUNKCJONALNOŚĆ

3.1 Serwis po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika unikalne Konto.

3.2 Użytkownik podając nazwę Konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego Konta nie narusza dobrych obyczajów, praw osób trzecich lub uzasadnionych interesów Prowadzącego Serwis. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór Loginu.

3.3 Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu, w ramach Konta posiada własną przestrzeń, która zawiera:

 • Login
 • Avatar
 • Opis (opcjonalnie do uzupełnienia, dane personalne, czym się zajmuje, zainteresowania, chęć rozwoju w danym kierunku itd.)
 • Aktualne miejsce w rankingu (z opcją: Zobacz historię), dodatkowo Użytkownik otrzymuje informację ile punktów pozostało mu do zostania ewentualnym liderem

i sprawdzenia jak zdobyć punkty.

 • Moje nagrody
 • Moje publikacje (+ liczba punktów i możliwość sortowania wg rodzaju treści: recenzje, przepisy, rzeźby itd.)
 • Moje oceny
 • Przycisk: Obserwuj oraz informacja: Obserwowany przez (lista osób)
 • Lista obserwowanych z możliwością zrezygnowania z obserwowania

3.4 Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto, które zostało założone przy rejestracji Użytkownika w Serwisie. Usunięcie Konta wiąże się z automatycznym usunięciem danych użytkownika.

3.5 Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

3.6 W ramach Serwisu wprowadzona została grywalizacja pomiędzy jego Użytkownikami. Za każdą aktywność w Serwisie, która prowadzi do rozbudowy oraz poprawy jego jakości, Użytkownik otrzymuje punkty. Punkty są zliczane na bieżąco, tworząc na stronie głównej Serwisu ranking (Top 10) wszystkich Użytkowników Serwisu. Dodatkowo po 3 miesiącach pierwsza trójka wszystkich Użytkowników serwisu otrzymuje nagrody od prowadzącego Serwis.

3.7 Osobny ranking Użytkowników tworzony jest w obrębie każdej z trzech grup:

a) uczniowie,

b) nauczyciele,

c) pracownicy cukierni,

spośród których osoby z pierwszego miejsca także otrzymują nagrody od prowadzącego Serwis.

3.8 Każdy okres trzech miesięcy (tzw. kwartał punktowy) Użytkownicy rozpoczynają

z pustym kontem, a zebrane punkty w poprzednich miesiącach wliczają się do całościowego rocznego rankingu.

3.9 Zasady przyznawania punktów w Serwisie:

 • Artykuły:

○     recenzja akcesoriów (z autorskimi zdjęciami) – 25 pkt

○     recenzja akcesoriów (bez zdjęć) – 10 pkt

○     recenzja literatury (z autorskimi zdjęciami) – 25 pkt

○     recenzja literatury (bez zdjęć) – 10 pkt

 • Przepisy:

○     z autorskimi zdjęciami – 40 pkt

○     bez zdjęć – 25 pkt

 • Wideo – 80 pkt

Każdy Użytkownik uzyskuje dodatkowe punkty za ocenę swoich Materiałów, otrzymaną od pozostałych Użytkowników Serwisu, przy czym każde docenienie to 1 pkt

Dodatkowo punktowane aktywności to:

 • uzupełnienie profilu: opis, zdjęcie – 20 pkt
 • wypełnienie ankiety – oceniającej funkcjonalności serwisu, produktowej itd. – 10 pkt/szt.
 • udział w konkursach – 10 pkt/za każdy

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4.1 Użytkownik w przypadku udostępniania Materiałów w ramach funkcjonalności serwisu jednocześnie oświadcza, że Materiały te są wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie naruszają praw majątkowych ani praw osobistych osób trzecich.

4.2 Użytkownik z chwilą rejestracji i akceptacji regulaminu udziela Serwisowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do udostępnianych Materiałów. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony, również po usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu, bez ograniczeń terytorialnych w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

4.3 Użytkownik zgadza się na publikowanie dodawanych przez niego Materiałów w celach promocyjnych Serwisu poprzez ich udostępnianie za pomocą wtyczek do innych mediów takich jak portale społecznościowe (Facebook, Twitter), blogowe i inne kanały uniwersalnego przesyłania informacji.

4.4 W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich w stosunku do Materiałów umieszczonych w Serwisie, w szczególności z tytułu autorskich praw majątkowych, roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji lub roszczeń cywilnoprawnych, Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Prowadzącego Serwis, zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Prowadzącego Serwis od obowiązku świadczenia z tego tytułu. W szczególności Użytkownik przystąpi do ewentualnego sporu jako interwenient uboczny, w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa, zwolni Prowadzącego Serwis z procesu lub/i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie roszczenia w razie ich zasądzenia lub regresowo zwróci prowadzącemu Serwis całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

4.5 Jeżeli zachodzi podejrzenie, że Materiał zamieszczony w Serwisie mógł zostać zamieszczony bezprawnie, osoba mająca takie uzasadnione podejrzenie może zgłosić swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną prowadzącemu Serwis poprzez formularz korespondencyjny Serwisu.

4.6 Serwis zastrzega sobie możliwość usunięcia Materiałów, które zawierają treści niedozwolone, stanowią nieuczciwą konkurencję wobec Prowadzącego Serwis, naruszają obowiązujące prawo lub normy obyczajowe, a także tych, o których mowa w pkt 5.3 niniejszego Regulaminu.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU I UŻYTKOWNIKÓW

5.1 Prowadzący Serwis zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego udostępnienia Funkcjonalności Serwisu.

5.2 Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania udostepnienia Funkcjonalności Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,

b) wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

c) zaprzestania udostępnienia Funkcjonalności Serwisu i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

5.3 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Funkcjonalności Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Prowadzącego Serwis, w tym w szczególności:

a) zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,

b) zawierające nazwy produktów konkurencyjnych wobec produktów Prowadzącego Serwis, linkowania adresów oraz reklamowania stron konkurencyjnych wobec Serwisu lub o tematyce z nim powiązanej,

c) zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,

d) obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,

e) przedstawiające przemoc,

f) materiały w jakikolwiek sposób dyskryminujące w tym w szczególności ze względu na rasę i płeć,

g) naruszające prawo do prywatności

h) zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody uprawnionego.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1 Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania udostępnienia jego Funkcjonalności. Prowadzący Serwis nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek usunięcia konta Użytkownika naruszającego regulamin.

6.2 Serwis nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości udostępniania Funkcjonalności Serwisu,

b) podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Serwisu,

c) nieprzestrzegania przez Użytkownika zapisów regulaminu.

 

VII. DANE OSOBOWE

                                     

7.1 Ochrona danych osobowych Użytkowników jest dla Prowadzącego Serwis priorytetem.

7.2 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Prowadzącego Serwis zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu świadczenia usług przez Prowadzącego Serwis

7.3 Prowadzący Serwis udostępnia innym podmiotom dane Użytkowników wyłącznie na zasadach podanych w regulaminie.

7.4 Prowadzący Serwis stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia adresów e-mail oraz haseł Użytkowników.

7.5 Dane kontaktowe do administratora to:

7.6 Serwis wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w celach związanych

z funkcjonowaniem Serwisu.

7.7 Z zastrzeżeniem obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa, Prowadzący Serwis nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.

7.8 Prowadzący Serwis przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji udostępniania Funkcjonalności Serwisu, określonych niniejszym regulaminem, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

7.9 Dane osobowe Użytkowników dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Serwisie Konta Użytkownika.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Użytkownicy mają prawo składać Serwisowi reklamacje w sprawach dotyczących Funkcjonalności Serwisu.

8.2 Reklamacje w sprawach Funkcjonalności rozpatruje Prowadzący Serwis.

8.3 Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Funkcjonalności powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (Login),

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje nie zawierające oznaczenia Użytkownika, a tym samym nie możliwe do zidentyfikowania, nie będą rozpatrywane.

8.4 Reklamacje należy składać mailowo na adres powiadomienia@akademiamistrza.pl  wpisując w temacie wiadomości  „Reklamacja”.

8.5 Prowadzący Serwis dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 7 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Uznanie prawomocnym wyrokiem sądu któregoś z postanowień niniejszego regulaminu za nieważne, nie powoduje utraty mocy jego pozostałych postanowień.

9.2 O ewentualnych zmianach regulaminu Prowadzący Serwis zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania.